DSC 0038 6 edited naam 1024x158 smal hoogte     DSC 1005 ShiftN 3 edited naam

Klik hier voor informatie menu Dukenburg

Nijmegen Dukenburg 

Nijmegen Dukenberg is het stadsdeel westelijk van het Maas-Waalkanaal en ten zuiden van de spoorlijn Nijmegen-Oss Kortom: alles wat tot de gemeente Nijmegen behoort ten westen van het Maas-Waalkanaal en ten zuiden van genoemde spoorlijn. 

Deze pagina is anders ingedeeld dan bij de andere gebiedsdelen in Nijmegen. Dukenburg (en ook Lindenholt) kennen een straatnamensysteem met nummers i.p.v. namen. Daarom zijn hier een wijk en/of een straat hetzelfde. De grotere delen zijn gebiedsdelen. Onderstaand, bij de verwijzingen, zal het duidelijk worden.

Klik hieronder op de straat en/of gebied om op de overzichtpagina te komen. Door op het object te klikken komt u daar direct.   
Klik in de artikelen op de foto's om terug te keren naar deze pagina "Nijmegen Dukenburg en Lindenholt."  

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen.  


Klik op het het gebiedsdeel, wijk/straat of object om bij de artikelen te komen:   

Het gebiedsdeel:  

De wijken/straten (Objecten op www.NijmeegsGlorie.nl):   

Klik hier om terug te gaan naar de pagina Nijmegen.   


   

   

   


    logo NG dubbel rood 2 non bold
   
   
Dukenburg   

Dukenburg
stadsdeel van Nijmegen
Map - NL - Nijmegen - Dukenburg.PNG
Kerngegevens
Gemeente Nijmegen
Stadsdeel Dukenburg
Coördinaten 51°48'47"NB, 5°47'46"OL
Inwoners 23.188 (1-1-07)
Overig
Postcode(s) 6536-6538

Dukenburg is een stadsdeel gesitueerd aan de zuidwestkant van Nijmegen. In 1965 werd een begin gemaakt met het bouwen op de plaatselijk vrij natte grond.

Geschiedenis: 

Kasteel en landgoed:
Dukenburg dankt zijn naam aan het landgoed De Dukenburg dat hier vanaf de 14de eeuw heeft gelegen. Oude naamvormen zijn Duckenbourg, Duckenburg en Dukkenburg. De Franse historicus Jacques-Auguste de Thou gebruikte in 1604 in Historiae sui temporis de latijnse naam Dukenborgum. De Nijmeegse dichter Hans Kasper Arkstee beschreef het in Nijmegen, de oude hoofdstad der Batavieren: in dichtmaat beschreven (1733) als "een plaats (...) wier schoonheên hart en oog ontvonken".

Het 14e-eeuwse kasteel Dukenburg (Duckenburg) is in de 17e eeuw gesloopt voor nieuwbouw die niet heeft plaatsgevonden. De kasteelheer Willem van Schuylenburg verbouwde het koetshuis, ook orangerie, tot tijdelijk woonhuis. De rechtervleugel van deze orangerie bestaat nog steeds, evenals het in de 17e eeuw gegraven grand canal, al is dit door een weg en een flat in tweeën gedeeld. Ook zijn fragmenten van oude lanen terug te vinden in het stadsdeel, vooral in de wijken Lankforst en Meijhorst.

Stadsuitbreiding jaren 1960 - 1970: 
In 1958 wordt het landgoed Dukenburg in het herziene uitbreidingsplan van de gemeente Nijmegen voor het eerst genoemd als toekomstige uitbreidingslocatie van de stad. Op 28 september 1959 geeft het college van Burgemeester en Wethouders het adviesbureau van Hasselt en de Koning (nu DHVHaskoning) opdracht voor het maken van een rapport over het watervrij maken en houden van de terreinen op de Duckenburg en omgeving. De conclusie (januari 1960) van het adviesbureau is; zonder bemaling en aanvoer van specie elders, is er toch normale bebouwing mogelijk door ruime, diepe watergangen te graven en de vrijgekomen grond te gebruiken voor ophoging van de te lage delen. De extra kosten boven die van uitbreiding op hoge zandgrond, zouden ƒ 4.500 per ha bedragen. de plannen worden verder uitgewerkt. In augustus 1961 verschijnt een notitie van de Dienst Publieke Werken van de gemeente Nijmegen met de titel; “Algemene motivering van omvang en inhoud, alsmede globale inhoudsbepaling van het te ontwerpen uitbreidingsplan “Duckenburg”.”

In het structuuronderzoek uit 1963-1964 (vier deelnota's) wordt vastgesteld dat voor de toekomstige groei van Nijmegen, naast de bouw van 5.000 woningen in de bestaande stad, ook Duckenburg (9.000 woningen) en de Ooij (17.000 woningen) bebouwd moeten worden. Het landgoed Dukenburg had als voordeel dat er slechts één eigenaar was. Gekozen werd daarom om als eerste te gaan bouwen aan 'de overkant' van het in 1925 aangelegde Maas-Waalkanaal. Ook al lag dat ver van het stadscentrum verwijderd. De uitbreiding Ooij zal na Dukenburg als volgende uitbreiding worden gerealiseerd. Met de realisatie van beide uitbreidingen zal de gemeente echter nog steeds een tekort aan woningen hebben. De plannen voor de Ooij gaan uiteindelijk niet door omdat minister Schut met een ministeriële aanwijzing het bouwen in de Ooij verbiedt. De gemeente wordt daarmee gedwongen om meer woningen te gaan bouwen aan de overzijde van het kanaal, het stadsdeel Lindenholt. Dit stadsdeel komt ten noorden van Dukenburg te liggen. De nieuwe plannen hebben ook gevolgen voor Dukenburg. In het bestaande plan is centraal in Dukenburg, in de wijk Meijhorst, het centrale hart van het stadsdeel gepland. Met de plannen voor Lindenholt wordt het Groot Winkelcentrum begin jaren 70 verplaatst naar een centrale plaats in de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt, de wijk Zwanenveld. Een locatie die aansluit op de ontsluitingswegen van beide stadsdelen en op het spoorwegennet. In 1973 wordt station Dukenburg geopend en het groot winkelcentrum in 1976. Op de oude locatie in de Meijhorst wordt een wijkwinkelcentrum en een wijkcentrum met zwembad gerealiseerd. Het resterende gebied wordt herontwikkeld voor woningbouw. De flats aan de 60e straat in de Meijhorst zijn restanten van de oude plannen die wel gerealiseerd zijn.

Geologie en bebouwing: 
In Dukenburg bevond zich in de ondergrond een zeer uniek restant van een verwilderd riviersysteem uit het late Pleistoceen. Dit landschap is ontstaan na de laatste ijstijd, toen veel water werd afgevoerd door een groot aantal ondiepe geulen die zich regelmatig verlegden. Vanuit wetenschappelijke hoek is eind jaren 60 nog verzet tegen de bebouwing van de Dukenburg geweest. De plannen zijn wel doorgegaan, maar op onderdelen enigszins aangepast. Zo is een deel van dit uniek verwilderde riviersysteem aanwezig in het park Staddijk aan de westrand van Dukenburg. Ook bevinden zich aan de oostzijde van Dukenburg sandrs, puinwaaiers van grof zand, gevormd door smeltwater dat in het Saalien vanaf de stuwwal in het oostelijk deel van Nijmegen stroomde. In de niet bebouwde Geologenstrook aan de Van Schuylenburgweg zijn de restanten van deze waaiers nog aanwezig.

Stedenbouwkundige Anton Olivier koos er samen met de gemeente Nijmegen voor om Stadsdeel Dukenburg op te zetten met veel groen en laagbouw. Later is er een aanzienlijke hoeveelheid flats bijgebouwd vanwege de woningnood. Het bouwen van dit stadsdeel stond garant voor een stadsuitbreiding met zo'n 25000 tot 30000 inwoners.

Veel van de bestaande bomenlanen en bosjes zijn gespaard zodat het stadsdeel van het begin af aan al een groene indruk maakte. Ook is een deel van de historische bebouwing blijven staan, zoals het koetshuis van het voormalige Huis Duckenburg, het Tolhuis aan de Teersdijk en een aantal historische boerderijen.

Begin jaren: 
Op 22 april 1966 werd begonnen met de bouw; de eerste bewoners vestigden zich in februari 1967 in Aldenhof, spoedig daarop volgden Malvert en Lankforst. Het stadsdeel heette destijds Groot-Dukenburg, naast de al bestaande wijk Dukenburg. Dit gaf verwarring. In 1969 werd de wijk Dukenburg omgedoopt tot Meijhorst en werd Groot-Dukenburg stadsdeel Dukenburg. De beginjaren kenmerkten zich door een pioniersgeest en een grote solidariteit, en vanaf de stichting van het stadsdeel is een bloeiend verenigingsleven ontstaan. De oudste vereniging, opgericht al in februari 1968, is Sport-en-Ontspanningsvereniging Groot-Dukenburg. Die organiseerde van alles: gymnastiek voor dames, hobbymiddagen voor kinderen, een drumband, de Dukenburgmars, een fotoclub. In maart 1968 werd Scouting Karel de Stoute opgericht en in april 1968 ging de eerste jongerensoos Lamandy, voorloper van jongerencentrum Staddijk 41, van start. September 1968 luidde de start van aquariumvereniging Casa Aqua in. In 1969 kwamen op initiatief van het toenmalige W.O.O. (Wijkopbouworgaan) meerdere initiatieven voor sportclubs van de grond: Badmintonclub Dukenburg, Bridgeclub Kwetsbaar '70, tennisvereniging Smash '70, een volleybalclub, een judoclub, etc.; in 1971 werd het V.A.D. (Vakantieactiviteiten Dukenburg) opgericht, die naast diverse andere jeugdactiviteiten het kinderbouwdorp Dukendam organiseerde, een evenement dat in de beginjaren tot 1400 kinderen trok en in 2012 voor de 40e keer gehouden wordt.

Na de oudste 4 wijken werden ook Tolhuis, Weezenhof en als laatste Zwanenveld aangelegd waarmee het inwonertal opliep tot boven 25000 in 1975. Dit aantal is nog gestegen tot boven 30.000, maar is door vergrijzing gedaald naar zo'n 23.000. Aan de zuid- en westzijde liggen de groene gebieden Vogelzang en Staddijk, waar geen stadsuitbreiding heeft plaatsgevonden. 

Recente ontwikkelingen: 
Hart voor Dukenburg (2002-2005) en masterplan Dukenburg (2005-2008) zijn recente plannen voor grootschalige verdichtende nieuwbouw in dit stadsdeel. Mede vanwege deze plannen hebben bewoners zich in 2005 verenigd in 7 wijkplatforms onder een overkoepelend bewonersplatform De Zevensprong. Vanwege de economische crisis van 2008 en daarna hebben de bouwactiviteiten op een laag pitje gestaan, maar inmiddels wordt er weer volop gebouwd. Voorbeelden van recente opleveringen zijn: de zorgcomplexen De Wollewei in de wijk Malvert, De Horizon in de wijk Meijhorst, De Vlechting in de wijk Zwanenveld; het gezondheidscentrum De Schakel in de wijk Meijhorst; de schilrenovatie van de maisonnette-gebouwen in het gehele stadsdeel; de bouw van het Crematorium en uitvaartcentrum Waalstede in De Staddijk, ten westen van de wijk Tolhuis.

Demografie: 
Stadsdeel Dukenburg heeft een enigszins vergrijzende bevolking. De opbouw naar leeftijd is ongeveer als volgt: 27 % (0-24)-jarigen, 32 % (25-49)-jarigen, 41 % (50-65+)-jarigen.

Aantal inwoners:
Aantal inwoners sinds Dukenburg als stadsdeel is opgenomen in de statistieken van Nijmegen. Teldatum 1 januari. Jaartal boven, inwoners er onder. Van een aantal jaren zijn de gegevens niet (meer) bekend: 

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971
461 446 435 425 407 2.016 7.538 10.332 13.140
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980
15.213  17.312 21.639 25.530 28.581 29.594 30.206 30.536 30.883
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
30.791 --- --- --- 27.940  --- --- 26.537 ---
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
25.750 25.774 25.537 25.381 25.151 25.071 24.708 24.280 23.942
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
23.932 23.755 23.744 23.690 23.835 23.832 23.499 23.316 23.188
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016
23.219 23.131 22.816 22.859 22.840 22.828 22.179 22.199 ---

Bereikbaarheid:
Stadsdeel Nijmegen Dukenburg is vanaf het centrum van Nijmegen bereikbaar via het spoor, via enkele stads- en streekbuslijnen en middels drie bruggen over het Maas-Waalkanaal (de Graafsebrug, Dukenburgsebrug en Hatertsebrug). Ook is dit stadsdeel ontsloten middels afslag 2 (Nijmegen-Dukenburg) van de A73 en de oude rijksweg Nijmegen-'s-Hertogenbosch(N324/Graafseweg). Het treinstation 'Nijmegen Dukenburg' ligt aan de spoorlijn Nijmegen-'s-Hertogenbosch. Het eerste stationsgebouw werd in 1986 gebouwd door architect P.A.M.J. Corbey en in 1996 werd het gebouw vervangen door een gebouw van de architect Th.J.B. Fikkers. Vanaf het naastgelegen busstation 'Station Dukenburg' vertrekken bussen naar alle windrichtingen, naar het centrum van Nijmegen en de wijken van Dukenburg, maar ook naar Wijchen lijnen 13 en 15, Grave lijn 99 en Beuningen lijn 11 en 87. Naast Station Nijmegen Dukenburg bevindt zich het gelijknamig winkelcentrum.

Voorzieningen: 
De meest in het oog springende voorziening van stadsdeel Dukenburg is sinds 1975 het gelijknamige winkelcentrum in combinatie met het station Dukenburg en het gelijknamige busstation. In het winkelcentrum bevinden zich zo'n 100 winkels waar niet alleen wijkbewoners winkelen maar ook bewoners van naburige gemeenten. Het parkeren is er goedkoop. Daarnaast bevinden zich in het stadsdeel drie wijkwinkelcentra (Malvert, Meijhorst en Weezenhof), het sportfondsenbad Dukenburg, het wijkcentrum Dukenburg, Sporthal Meijhorst, meerdere gymnastiekzalen, en het Triavium (een schaatsbaan en evenementencomplex). In stadspark Staddijk ligt een groot aantal sportvelden.

Het stadsdeel Dukenburg is gelegen nabij het bedrijventerrein Bijsterhuizen. Langs de Wijchenseweg in het aangrenzende stadsdeel Lindenholt bevindt zich een woonboulevard.

Populariteit: 
Dukenburg is het stadsdeel met het meeste groen. Ongeveer 40 % van het beschikbare groen van Nijmegen bevindt zich in Dukenburg. Daarnaast is de opzet van straten en woningen opmerkelijk ruim. En alle wijken kenmerken zich door een rustig en kindvriendelijk karakter en zijn geliefd bij jong en oud, mede vanwege de nog betaalbare laag- en midden- en hoogbouw woningen. Dukenburg is minder populair bij de studenten van Nijmegen. De reden hiervoor is de afstand van de wijken tot het centrum en de universiteit.

Bewoners zijn verenigd in zeven wijkplatforms met daarboven de overkoepelende organisatie Stichting De Zevensprong. 

Enkele afbeeldingen:  

Koetshuis van het
voormalige
Huis Duckenburg
(Lankforst)

Van Apelterenweg
(Malvert)
   
   

Graafsebrug en
spoorbrug
(Graafseweg)
   

Dukenburgsebrug
(Nieuwe
Dukenburgseweg)
   

Onder de Hatertse
brug, grens tussen Malvert en Weezenhof
   
   

Steve Biko Plein
   
   
   

Binnenaanzien
winkelcentrum
Dukenburg
   
   

Bibliotheek
Zwanenveld en
zijingang
winkelcentrum
Dukenburg

Bibliotheek
Zwanenveld,
interieur met leescafé
   
   
   

IJsbaan en
congrescentrum
Triavium (Tolhuis)
   
   

Het Grand Canal,
18de-eeuws element
van het voormalige
landgoed Dukenburg,
vanuit het oosten
gezien

Tolhuisje in Tolhuis
   
   
   
   

Wetering tussen
Meijhorst en Aldenhof
   
   

Nijmegen Dukenburg,
Wereldwinkel in
buurtwinkelcentrum
Meijhorst

Een oude bomenlaan
in Wijkpark Meijhorst,
viering 400 jaar
Rembrandt 2006:
schilderen in het park

Bungalows in Aldenhof
70e straat
   
   

Seniorenwoningen in
Lankforst

Laagbouw in Aldenhof
   

Laagbouw in Malvert
    

Laagbouw in Tolhuis
   

Laagbouw
appartementen-
complex in Tolhuis

Maisonnettecomplex
na de schilrenovatie
(Aldenhof)

Maisonnettecomplex
na de renovatie
(Malvert)

Hoogbouw in
Weezenhof
    

Hoogbouw in
Weezenhof

Hoogbouw Leuvensehof (Zwanenveld)

Zorgcomplex De Wollewei (Malvert)

Zorgcomplex De Wollewei (Malvert)

Zorgcomplex
De Wollewei
(Malvert)
    

Nieuwbouw
uitbreiding
winkelcentrum
Dukenburg

Gezondheidscentrum
De Schakel
(Meijhorst)
   

Crematorium en
uitvaartcentrum
Waalstede (Staddijk)
   


 
Banner breed rode FF4500 letters witte achtergrond 55 110


 

                           Design details: Paul Marsman© PMWD kleine banner 15 hoog Rode letters 156 zwarte achtergrond